wz

 

. Späť | Obnoviť | Dopredu

  Pobožnosť k svätým

Kto sa na človečenstve, resp. na počlovečení dobre zasluhuje a svätým životom žije, svätým sa stáva a svätých si máme ctiť, vážiť a s dobrotou srdca sa k nim obracať, lebo ich Boh milosťami napĺňal a po smrti ich v nebi oslávil. Tam sa oni verne o spasenie naše starajú, naše potreby a prosby Bohu predkladajú a s našimi prosbami svoje spojujú. Pánu Bohu sa orodujúca láska svätých páči a skôr vyslyší ich ako nás hriešnikov. Pán Boh porúča ctiť Anjela strážcu.(2.kn.Mojž.23., 21.) A svätí sú ako anjeli, hovorí Kristus (Mat.22., 30.). Preto česť, ktorú im vzdávame ide k samotnému Pánu Bohu, lebo svätí sú iba milosťou Božou to, čo sú. Keď ich ctíme a klaniame sa im, samotnému Bohu sa klaniame. Keď ctíme a klaniame sa obrazom a ostatkom svätých, to nie je proti písmu. Obrazy a ostatky nás napĺňajú nábožnými citmi, povzbudzujú nás k ctnostnému životu a pripomínajú nám nebeskú odmenu nášho Pána. Obrazy a ostatky nám privádzajú na myseľ tých svätých, ktorých predstavujú a nebeskú odmenu nám pripravujú. Pozostatky tiel sú čiastky, v ktorých čistá duša prebývala s darmi Ducha Svätého a ktoré Boh slávne vzkriesi zmŕtvych. To, že svätí o nás vedia, Kristus dokazuje takto: „Tak bude radosť pred Anjelmi Božími nad jedným hriešnikom činiacim pokánie.“(Luk.15. 7.). Keďže sú Anjeli svätí, tak tiež vedia, keď hriešnik činí pokánie. Skrze vzývanie svätých netrpí prostredníctvo Kristovo žiadnu ujmu, lebo svätí sa za nás neprihovárajú, aby k nám bol Boh milostivý pre ich zásluhy, ale pre zásluhy Syna Svojho, Ježiša Krista. Bez zásluh Kristových ani svätí nezmôžu nič vymôcť u Boha. Anjeli a svätí sú nám predstavovaní v rôznych podobách. Serafíni sú maľovaní, vyrezávaní alebo na mozaikách a p. so šiestimi krídlami. Dve z nich sú obrátené hore a zastierajú hlavu, dve dolu a zakrývajú telo a dve sú rozostreté k letu. Cherubíni sa zobrazujú ako hlavy s dvoma krídlami, mladistvou postavou a vždy sú odetí do bieleho alebo rúžového vlajúceho rúcha ako: alba a opasok, štóla, tunika alebo pluviál a s bohatou obuvou na nohách. Cirkev svätá pozná podľa mena troch Anjelov.

Archaniel Rafael - liek Boží, - ktorý sa predstavuje ako pútnik a sprievodca Tobiáša s pútnickou palicou a dyňovou fľašou alebo s rybou na pamiatku pravdy, že Pán prikázal svojím Anjelom, aby nás strážili na všetkých našich cestách, aby nás na rukách nosili, aby sme o kameň nenarazili svoje nohy.

Anjel Gabriel – sila Božia, - ktorý sa predstavuje v kňazskom rúchu, obzvlášť u Grékov a na západe vždy s ľaliovou stopkou. (Vpravo sv.obrázok z roku 1898). Archanjel Michael – kto je ako Boh - sa nám predstavuje ako mohutný ozbrojený rytier v zbroji, boriaci sa víťazne s diablom pre naše povzbudenie, aby sme sa usilovali s pomocou Božou aj my zvíťaziť nad úkladmi diabla. Niekedy sa nám ukazuje, predstavuje majúc v ľavej ruke vážky a v pravej plamenný meč vzhľadom na súdny deň, v ktorom anjeli oddelia dobrých od zlých a Boh spravodlivo odváži odplatu podľa každého skutkov.

Svätí sa nám predstavujú tak, podľa čoho a ako žili, aby sme ľahko poznali, čo ktorý z nich býval počas života na zemi. Majú pri sebe nejaký znak, napríklad: Mojžiš svetlové rožky na čele a dve dosky zákona Pánovho v ruke, z ktorých na jednej sú tri a na druhej sedem Božích prikázaní. Eliáš – meč a vzkriesené dieťa, Elizej - dvojhlavý orol na ramenách, Ezechiel – brána a veža v ruke, Izaiáš – pílu. Všetci proroci majú črievice na nohách, balík písmen v ruke, knihu, ale nie žiaru, nimbus, iba svätý Ján Krstiteľ nosí svätožiaru kresťanského svätého. Svätí apoštoli majú všetci a vždy dlhé vlasy Nazareov a bradu. Len Ján je na západe Európy najviac bezbradý a mladistvo vyzerajúci. Svätý Peter nosí kňazskú „tonsúru“ - odev, ktorý podľa svätých Otcov on uviedol ako prvý. Má v ruke kľúče kráľovstva nebeského. Rúcho sv.apoštolov je dlhý šat bez rukávov. Tento šat je navlečený cez košeľu, potom je plášť, nohy bez črievic, iba v sandáloch, v rukách kniha, čo znamená úplné poznanie ( u prorokov zvitok písmen znamená nedokonalé poznanie, ešte zastreté, zavinuté) a na hlave nimbus, svätožiaru. Sv. Pavol má meč; sv. Matúš evanjelista má podobu človeka preto, lebo začína svoje evanjelium knihou rodu Ježiša Krista; sv. Marek evanjelista - podobu leva preto, lebo začína svoje evanjelium správou o predchodcovi Ježiša Krista, sv.Jánovi Krstiteľovi, kážucom pokánie na púšti a na púšti ako kráľ medzi zverou býva lev, sv. Lukáš evanjelista – podoba vola preto, lebo začína svoje evanjelium o kňazovi Zachariášovi a podľa starého zákona kňazi obetovávali okrem iného i volov; sv.Ján evanjelista – podoba orla preto, lebo smelým letom ako bystrooký orol mieri k slnku, začína svoje evanjelium učením o Božstve Ježišovom, vznáša sa k nebu, odkiaľ vzišlo SLOVO, ktoré prebývalo medzi nami atď.

Mučeníci Pána majú v ruke palmu na svedectvo víťazstva slávy, ktorú vydobyli podstúpením múk pre vieru Kristovu a nástroje, ktorými boli mučení. Napr. sv. Katarína popravné koleso, sv. Vavrinec ražeň, sv. Šimon apoštol pílu, sv. Júda apoštol sekeru, sv. Metod má v jednej ruke biskupskú berlu a druhou drží tabuľu s vymaľovaným súdnym dňom, sv. Cyril drží v jednej ruke kríž a v druhej ruke knihu evanjelií atď. Sv Ján Nepomucký má okolo hlavy ligotajúci sa hviezdny veniec narážajúci na päť žiarivých hviezd, ktorých žiarou bolo jeho utopené telo objavené v rieke Vltave., Panna Mária hviezda ranná - má svätožiaru z hviezd.

Späť | Obnoviť | Dopredu