wz

 
 

. Späť | Obnoviť | Dopredu

 


Aj trýzeň smútku do nádeje prekvitá.
Tvoj život už v dome  lásky božej rozkvitá.

Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.

 

Bez slnka chlad vanie
z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor,
zranený, úbohý.
 

Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.

Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.

,

Ďakujem vám, drahí, že ste boli a ste i naďalej v mojom živote!

 

Úprimne spolucítime s celou rodinou.
Vieme, aký bol dobrý a citlivý človek.
Smutná udalosť. Je ťažké hovoriť.
Dúfame, že v nebi nájde pokoj.

Bolestne sa ma (nás) dotkla nečakaná smutná správa 
o náhlom skone vášho milovaného syna (dcéry), do ktorého (ktorej)
ste vkladali toľko nádejí.
Spolu s vami skláňam sa
 pred majestátom smrti
a vyslovujem vám
svoju hlbokú sústrasť.

To je bolestná strata.

 Je mi ľúto, že nežila tak dlho, ako ste si želali.

Ako úder blesku zasiahla nás neuveriteľná správa, ktorá nám
zvestovala náhly tragický odchod vášho milovaného syna
spomedzi nás.
 Prijmite v tejto pre vás tak ťažkej chvíli
prejav našej najhlbšej účasti
vo vašom nesmiernom zármutku.

Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí

V tomto momente je ťažké nájsť správne slová.

Len nezabudnite, že sa môžete vždy obrátiť na mňa kvôli pomoci.

Zarmútení nad smrťou vášho (vašej) ..... spolu s vami ho (ju)
oplakávame a prosíme, aby náš Vykupiteľ,
ktorý svojou smrťou
otvoril veriacim bránu života,
uviedol ho (ju) na miesto svetla,
blaženosti a pokoja
k otcovi na nebesiach.

Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec/matka čestne život dožil/a.
Nech jeho/jej telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho/jej stále živá.
So srdcom preniknutým žiaľom

smútime spolu s vami nad smrťou vášho dieťaťa,
ktoré ako kvietok v puku

presadil Boh do svojej nebeskej záhrady.
Žialime nad jeho skorým odchodom a prosíme Boha,
aby u neho našlo blažený domov

a  s božou láskou prežívalo večnú mladosť.


So žiaľom a bôľom v srdci sme prijali správu o smrti vášho
syna (vašej dcéry). Vyslovujeme vám svoju najúprimnejšiu
sústrasť a prosíme Pána, aby vám ako rodičom dal silu znášať
veľkú bolesť nad nenahraditeľnou stratou a vlial vám do sŕdc
kresťanskú nádej, že svojho milovaného syna (milovanú dcéru)
raz uzriete vo večnej blaženosti.

S bolesťou v srdci cítime spolu s vami nesmierny žiaľ nad
tým, že vzácny kvet vašej rodičovskej lásky odtrhla drsná ruka
smrti. Prosíme láskavého Boha, aby zmiernil veľký bôľ vášho
srdca a dodal vám útechy vedomím, že vaše drahé dieťa žije v
Božej blízkosti, kde sa s ním aj vy raz stretnete.

S pocitom hlbokého smútku vyslovujúc vám svoju úprimnú
sústrasť nad úrnrtím vášho manžela (manželky), otca (matky) a
starého otca (starej matky). Nech cez nesmiernu temnotu vášho
žiaľu prenikne aspoň slabý lúč útechy, že váš drahý zosnulý
vo svojom plodnom a pracovitom živote vykonal pre vás všetko, 
čo mohol. Priviňte sa ešte bližšie k sebe a vzájomnou láskou
spoločne sa snažte nahradit si nesmiernu stratu, ktorá vás postihla.
Žiarivý príklad a svetlá pamiatka vášho drahého zosnulého
nech vám je posilou.

S bolesťou v srdci som prijal smutnú správu o odchode vášho
drahého otca (matky) spomedzi nás. Príjmite odo mňa prejav
úprimnej sústrasti nad stratou drahej bytosti, ktorá od útlej
mladosti láskavo viedla vaše kroky cestou života. Jeho (jej)
čestne prežitý život

nech vám ostane vždy vzácnym príkladom apovzbudením.

S bolesťou v srdci som prijal smutnú správu o odchode vášho
drahého otca (matky) spomedzi nás. Príjmite odo mňa prejav
úprimnej sústrasti nad stratou drahej bytosti, ktorá od útlej
mladosti láskavo viedla vaše kroky cestou života. Jeho (jej)
čestne prežitý život nech vám ostane vždy vzácnym príkladom a povzbudením.

Vyslovujem vám svoju úprimnú sústrasť nad úmrtím vášho
otca (vašej matky), ktorého (ktorú) si povolal k sebe Pán života a
smrti. Nech u neho nájde večné odpočinutie.

S bolesťou v srdci som prijal/a smutnú správu o odchode vášho
drahého otca (matky) spomedzi nás. Príjmite odo mňa prejav
úprimnej sústrasti nad stratou drahej bytosti, ktorá od útlej
mladosti láskavo viedla vaše kroky cestou života. Jeho (jej)
čestne prežitý život nech vám ostane vždy
vzácnym príkladom apovzbudením.

Vyslovujem vám svoju úprimnú sústrasť nad úmrtím vášho
otca (vašej matky), ktorého (ktorú) si povolal k sebe Pán života asmrti.
Nech u neho nájde večné odpočinutie.
 

Vo vašom žiali a zármutku nad smrťou vášho otca (vašej
matky) prijmite od nás prejav úprimnej sústrasti. Prosíme Boha,
ktorý nám prikázal ctiť otca a matku, aby sa láskavo zmiloval
nad vaším otcom (vašou matkou) a doprial vám spolu s ním (s ňou)
 uvidieť sa vo večnej radosti.

Spoločne s vami skláňame sa pred Božou vôľou a
vyslovujeme vám úprimnú sústrasť nad tým, že Všemohúci
povolal k sebe vášho otca (vašu matku). Nech vo vašich srdciach
navždy žije a nikdy z nich nevymizne krásna pamiatka
milujúceho obetavého otca (milujúcej obetavej matky).
Obraciame sa na nebeského Otca s prosbou,
aby bol starostlivýmotcom opustenej rodiny
a nenechal bez opory zarmútené siroty.

Naša hlboká sústrasť za neočakávanú smrť
Modlíme sa a smútime.
Úprimnú sústrasť.

Pohaslo slnko, na večnosť išlo spať …
Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok,
ktorý s Tebou (Vami) v túto bolestnú chvíľu cítime.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
Prijmite úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku.

Veľa sily na prekonanie toho jediného,
čo nemôžeme nikdy zmeniť.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
Prijmite úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku.
Prijmite našu úprimnú sústrasť.

Ťažko sa sa Tebou lúči, ťažké je bez Teba byť,
láska však smrťou nekončí, v srdci však stále budeme s tebou žiť.

Kto žije v srdciach svojich blízkych,
nie je mŕtvy,
 je len vzdialený.
Úprimnú sústrasť.

Odišiel/odišla si, ako si to osud prial, 
ale v našich srdciach a spomienkach zostávaš ďalej.

Roky plynú, ako tichej rieky prúd,
len bolesť  so smútkom v srdci nedá zabudnúť.

Utíchlo srdce, zostal len žiaľ,
ten, kto Ťa miloval, spomína ďalej.

Dopracovali usilovné ruky,
utíchlo navždy tvojedobré srdce.
Očami sa už nepozrieš,
teraz pokojným spánkom odpočívaš.

Cítim s Vami v tomto ťažkom období

Čas nikdy nebeží tak rýchlo, aby sa dalo zabudnúť.
Úprimnú sústrasť.

Staroba a smrť je bolesť, pre ktorú neexistuje žiadny liek.

Nemôžem uveriť, že taká osoba nás opustila.
Je to nenahraditeľná strata.
Strata matky (otca, brata,priateľa atď.) Je vždy ťažká.

Tvoj otec bol silná osobnosť.
Na jeho pamiatku musíte ukázať múdrosť, vydržať veľký smútok, pokračovať v tom, čo nedokončil.

Tvoja matka bola silná osobnosť a tak na jej pamiatku máte za povinnosť prekonať smútok v srdciach  a pokračovať v tom čo ona nedokončila, v rozdávaní bezpodmienečnej lásky a pokračovať vo vzájomnosti rodinnej a  bratsky súrodeneckej.

Zapadlo slnko niekde v diaľke, čas spomalil svoj beh…

srdce,ktoré sme tak milovali,
dobilo a opustilo tento svet

Úprimnú sústrasť.

Odišiel človek,
na ktorého ste sa mohli spoľahnúť
a len čas môže zoceliť tak veľkú ranu.
I keď telo je mŕtve,
obraz so spomienkami
vo vašich dušiach zostáva.
Úprimnú sústrasť.

"Prijmite našu úprimnú sústrasť."
"Udržujme jasnú pamäť v našich srdciach na pozoruhodného človeka,
ktorý nás nečakane opustil.


Príhovor na pohrebe otca
Dnes sa lúčime s naším drahým otcom, manželom, starým i prastarým otcom /meno/.
Odišiel ostal nám v srdci žiaľ a smútok.
Určite každý z nás má pred očami jeho láskavú tvár, úprimné oči,
znie nám jeho hlas a ťažko je uveriť, že tu už nebude s nami.
Už viac nebude s nami, no ostávajú spomienky.
Už viac nebude s nOpustil tento svet,
Už viac nebude s nno to, čo po sebe zanechal, bude tu i naďalej.
Už viac nebude s Bude tu s nami práve v našich spomienkach,
Už viac nebude s n v našich srdciach.
Už viac nebude s nami
jeho dobro a láska nech žije ďalej
v jeho potomkoch.

Smútočný prejav na pohreb
Aj keď si uvedomujeme,
že všetko má svoj koniec,
 len veľmi ťažko prijímame koniec niečoho
na čom nám záležalo,
čo sa nám páčilo,
čo sme mali radi
a bez čoho si nevieme
predstaviť svoj ďalší život.
 A jedným z tých prípadov
je smrť milovanej osoby.

Pripadla mi dnes veľmi ťažká úloha
navždy sa rozlúčiť s človekom,
uzavrieť kapitolu jeho pozemskej púte, jeho života.
 Života skromnej ale zásadovej ženy, mami, babky a prababky.
Bolo to neuveriteľné,
veď len pred niekoľkými dňami sa spolu s nami tešila zo života.
 Človek dokáže vzdorovať búrkam,
musí však byť pripravený aj na najťažšie rany
a vyrovnane očakávať aj chvíle,
keď sa dielo musí uzavrieť.
 My jej najbližší sme zostali veľmi smutní.
Keď básnik pochopil neodvratnú blízkosť smrti, napísal:
„Až zomriem, na svete sa na nič nestane a nezmení,
len ja stratím svoj pozemský život.
 Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá,

smrť je len kus života ťažkého,
čo strašné je, čo zlé je,

to je  zaživa umieranie.“

Príhovor na pohrebe matky
Bolo to neuveriteľné, veď len pred niekoľkými dňami sa spolu s nami tešila zo života.
Človek dokáže vzdorovať búrkam, musí však byť pripravený aj na najťažšie rany a vyrovnane očakávať aj chvíle, keď sa dielo musí uzavrieť.
My jej najbližší sme zostali veľmi smutní.
Keď básnik pochopil neodvratnú blízkosť smrti, napísal:
„Až zomriem, na svete sa na nič nestane a nezmení, len ja stratím svoj život.
 Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus života ťažkého,
čo strašné je, čo zlé je, to je zaživa umieranie je.“

Mama bola človekom, ktorého si každý z nás, chtiac-nechtiac musel pustiť do svojho srdca a práve preto jej odchod tak bolí.
Bola pre nás, jej deti , vnúčatá a pravnúčatá stelesnením bezpečia, pohodlia, lásky a nehy.
 Bola neveľká vzrastom, ale veľkosťou srdca za ňou zaostáva nemalý počet ľudí.
Mala rada všetko a všetkých, každú rastlinku, živočícha, bytosť, mala veľkú úctu k životu.

To ona bola stále naša najlepšia kamarátka.
To ona nás celý život ľúbila, takých, akí sme.
 To ona bola tá, čo nám utierala slzy a vyčarovala na tvári úsmev.
Stala sa našim vzorom, symbolom odvahy a sily zvládnuť aj to najhoršie,
keď sama vychovávala 3 deti bez pomoci, bez peňazí, no za to s veľkou láskou a dala nám i to posledné.
Obdivujeme ju za to, ako nás dokázala tak vychovať a vštepiť nám toľko lásky.
 Vytvorila nášmu životu základ, jadro a sami už musíme ísť ďalej.

Jej chorobabola nečakaná, a smrť rýchla
nestihli sme sa s ňou rozlúčiť,
 nestihli sme jej povedať
ako veľmi ju máme radi.
Druhú šancu povedať jej,
čím všetkým pre nás bola
 už nedostaneme.
Preto prosím každého,
žime každý deň tak,
akoby bol náš posledný,
nestrácajme ani chvíľu
nariekaním nad včerajšími neúspechmi.
Ani najlepšia poisťovňa nám nezaručí,
 že sa zajtra prebudíme.
Môže zapadnuté slnko cúvnuť naspäť?
Nie, už neodčiníme,
čo sme zameškali,
tok času nikto nezvráti
preto nechajme včerajšok navždy pochovaný.
 Dnes je deň,
keď máme objať svoje ženy a mužov, svoje deti,
svojich priateľov a povedať im čo k nim cítime.
Zajtra tu nemusia byť.
Pomôžme priateľovi dnes.
Zajtra našu pomoc už nemusí potrebovať.
Dnes vychutnajme dnešok. Lebo dnešok je iba jeden.

Pravda je taká, že smrťou končí život iba jedného človeka,
ten náš pokračuje ďalej.

 To si musíme napriek
veľkému smútku uvedomiť hneď.
Mama nám dala život preto,
aby sme ho šťastne prežili,
aby sme si splnili svoje sny,
rozvíjali svoj talent,
 uplatnili svoje schopnosti,
dali život ďalším deťom a tie ich deťom
a odovzdali im aj niečo z toho,
čo nás naučila ona.
Na tento svet nás nepriviedla preto,
aby nám vzala zmysel života,
keď sa tu jej poslanie naplní.

Mama je teraz na lepšom mieste, mieste plného pokoja a vieme,
že ju jedného dňa znovu uvidíme.
Milovali sme ju a bude nám, rovnako ako aj všetkým priateľom a známym veľmi chýbať.
Prosíme vás aby ste si všetci spomenuli na pekné chvíle strávené s ňou
a uchovali si tieto spomienky.
Život sa smrťou blízkeho človeka nemusí skončiť,
najmä keď ho s láskou nosíme vo svojom srdci a spomienkach. 

Späť | Obnoviť | Dopredu